رییس جمهوری روز سه شنبه مهمان مردم غرب استان تهران خواهد بود