ضرورت بهره گرفتن از تجارب مدیریتی استانداران قبلی سمنان