همایش «بانوان منتظر» نیمه شعبان در تویسرکان برگزار می شود