برای دفاع از اعتقادات، به سلاح ایمان و وحدت مجهّز شویم