نیکخواه‌بهرامی: انتخابات بسکتبال سالم برگزار شد/ مشحون را تا روز انتخابات ندیدم