یک برنامه نمایشنامه خوانی دیر به مرحله استانی راه یافت