جانبازان آیه‌های عزت ملت ایران و معرف مقاومت در مصاف با تهدیدات هستند