استانداری تهران: مجوز برای تجمع مقابل مجلس صادر نمی شود