میزگرد «دینداری در جهان معاصر » با حضور ملکیان و خسرو پناه