انتخاب سرمربی استقلال در گروی مشخص شدن وضعیت شرکت سمند است