زنِ خوب عالم را گلستان می کند و اگر بَد باشد عالم را جهنم می سازد!