گویی خدا عباس را چون نشان افتخاری بر سینه «احسن الخالقین» خویش آویخته است