شرایط اتخاذ واحد در نیمسال تابستان دانشگاه آزاد رفسنجان اعلام شد