اختصاصی/ ادینیو در تبریز به علیرضا منصوریان چه گفت؟/ منو با خودت ببر!