عدم دخالت قوا و حمایت خارجی از احزاب به عنوان یک سیاست کلی در انتخابات تنظیم شد