فراخوان كارگاه رایگان روزنامه‌نگاری وی‍ژه دانشجویان و طلاب