قوا از جهت دادن به آرای مردم بپرهیزند/آمریکا خواب‌هایی برای امنیت ملی ما دیده است