سمندر: کجای دنیا مدیر و نایب رئیس را مدیرتیم‌های ملی مشخص می‌کند؟