انجام سالانه 2 میلیون تست بر روی فرآورده های غذايی و آشاميدنی