تعلل در ابلاغ و اجرای این مصوبه مشکلات اقتصادی را در بر دارد