تجمع دانشجویان در اعتراض به روند مذاکرات با مجوز وزارت کشور