«بازنگری در علم امام (ع)» منتشر شد/ محور قرار دادن آیات قرآنی