جامعه نخبگانی کشور مذاکره زیر شبح تهدید را بر نمی‌تابد