امروز جهان اسلام به ایران چشم دوخته است / باید برابر جنایتکاران آمریکایی و صهیونیستی ایستادگی کنیم