استخدام مدیر مالی و حسابدار در شرکت تولیدی بازرگانی واقع در استان تهران