670 زائر تنگستانی به مرقد مطهر امام (ره) اعزام می شوند