هجدهمین سفر رییس جمهوری روز سه شنبه به غرب استان تهران انجام می شود