مشحون: منکر کم‌کاری و اشتباهات گذشته نیستم/ در دوره جدید از اتاق فکر استفاده می‌کنم