تاخیر صدرا در ساخت 3 فروند نفتکش/دریانوردان معافیت مالیاتی داشته باشند