۶۲ هزار بیمه شده روستایی و عشایری در کرمان حضور دارند