کاربردهای سواد اطلاعاتی در اقتصاد مقاومتی بررسی می شود