اصفهان به طور جدی بر روی داستان سرمایه‌گذاری نکرده است