کی‌روش: هیچ وقت سربازها را دعوت نکردم/ تیم ملی خانه بی‌ در و پیکری است