جانبازدشتستانی رکورد ملی شناورشدن روی آب بادست وپای بسته را ثبت کرد