اظهارات عجیب «م.م» متهـم ردیف اول اتفاقـات تبریـز!