کی‌روش: آنهایی که می‌گویند درهای تیم ملی بسته است حتماً شب به اردوی ما آمده‌اند!/بدون دعوت به عروسی