سخن هر حنجره‌ای درجهت اختلاف مسلمانان بلندگوی دشمن است