دولت هاي اسلامي بيشتر از آنکه درباره قرآن حرف بزنند، در عمل با آن آشنا شوند