لزوم ورودبخش خصوصی درعرصه اقتصاد/کارگروه رفع موانع تولید ایجادشود