صد درصد مصوبات فرهنگی تبلیغی سفر رهبری به خراسان شمالی محقق شده است