امنیت موجود در جامعه حاصل تلاش‌ جانبازان و ایثارگران