وزارت راه یک سوم اعتبارات زیرساخت های مسکن مهر را تامین کرد