ارائه تسهیلات 5 میلیون تومانی رایگان برای انجام تحقیقات دانشجویی در بخش معدن