حنجره‌ای که درجهت اختلاف مسلمانان حرف بزند بلندگوی دشمن است