نسخه علاج مشکلات، تسلیم نشدن در برابر تحمیل‌های جاهلیت مدرن است