یک بانوی خبرنگار سرپرست نایب رئیسی هیئت جودوی همدان شد