امام جمعه بندرعباس: اگر دست یکی دو نفر از دزدان جامعه قطع میشد برای دیگران درس عبرت میشد!