شوخی روز:عدد 8 منصوریان به نشانه پیروزی 8بر صفر تاج!