مانور استانی امداد و نجات در سواحل بابلسر برگزار می شود