اطلاعی از بنزین تک نرخی نداریم/ این اقدام دولت بار روانی منفی دارد